Vår integritetspolicy enligt nya personuppgiftslagen GDPR för dig som hyr parkering eller lokal som privatperson.

Den 25 maj träder en ny personuppgiftslag i kraft. Läs mer här vad detta innebär för dig som hyresgäst.

 Behandling av dina personuppgifter

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress och kontaktuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. Vi behandlar personuppgifter när du hyr en lokal eller parkering hos oss som privatperson och även en tid efter att din tid som hyresgäst hos oss har upphört.

Personuppgiftsansvarig

Bostadsföretaget Lerstenen Förvaltning AB, Storgatan 28 J, 90321 Umeå, Organisationsnummer: 556473–4530 tillsammans med koncernföretag är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Under hyresförhållandet

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart.

I samband med förvaltning av lokalen eller parkeringen behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier, behandlar dina betalningar, hanterar dina felanmälningar samt när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk och kan då behöva lämna ut dina personuppgifter till berörd myndighet. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i lokalen, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lokalen.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lokal,  ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vid eventuell försäljning av fastigheten kan uppgifter komma att lämnas ut till köpare av fastigheten.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du lämnat din parkering/lokal men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år, då bokföringslagen kräver detta.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Din begäran behöver vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och innehålla uppgift om namn och personnummer. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behand­lar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Har du frågor eller funderingar

Du som hyresgäst är alltid välkommen att ställa frågor om du har funderingar kring något. Vi på Lerstenen värnar om alla våra kunder och finns därför tillgängliga under kontorstider på vår besöksadress och via telefon 090 70 41 80 vardagar 09:00-15:00.